1. Organizatorem warsztatów kulinarnych jest Studio Kulinarne Look&Cook Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Lotników 6, posługująca się numerem NIP: 9291889387 i numerem REGON: 364508452 (zwana dalej ,,Organizatorem”).

 2. Internauta, który zdecyduje się na skorzystanie z usługi (zwany dalej ,,Uczestnikiem”), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Studio Kulinarne Look&Cook Sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.

 3. W Studiu Kulinarnym Look&Cook organizowane są warsztaty/zajęcia kulinarne dla osób dorosłych i dzieci pod opieką osób dorosłych (warsztaty dedykowane dla dzieci). Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekuni/rodzice.

 4. Warsztaty odbywają się w Studiu Kulinarnym Look&Cook w Zielonej Górze przy ul. Lotników 6, lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej www.lookandcook.com.pl

 5. Uczestnik kupując udział w warsztatach akceptuje zaprezentowane na stronie www.lookandcook.com.pl szczegóły dotyczące warsztatów.

 6. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

 7. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie przez prowadzącego wiedzy dotyczącej przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych potraw. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestników.

 8. Warsztaty odbywają się w języku polskim, chyba że w opisie danych warsztatów umieszczonym na stronie internetowej www.lookandcook.com.pl znajduje się informacja, że warsztaty odbywają się w innym języku. Organizator informuje, że warsztaty mogą być prowadzone przez osoby, których ojczystym językiem nie jest język polski, ale równocześnie zapewnia, że osoby te będą posługiwać się językiem polskim na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku.

 9. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.

 10. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności Uczestników, Organizator, po uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów, żeby Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę Uczestników, prowadzący może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.

 11. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.

 12. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie tematu i daty warsztatów, wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej www.lookancook.com.pl oraz wniesienie opłaty zgodnie z ceną danych warsztatów.

 13. Uczestnik ma możliwość zakupu vouchera upominkowego, dostępnego w zakładce www.lookandcook.com.pl/voucher.

 14. Dostępne są dwie wersje vouchera standard i dwie wersje vouchera świątecznego. Organizator nie zwraca, ani w żaden inny sposób nie refunduje różnicy w cenie warsztatów, a kosztem vouchera. Każdy voucher może być wykorzystany jeden raz.

 15. W celu nabycia vouchera, należy wybrać dany warsztat i przesłać swoje dane (imię nazwisko, adres zamieszkania, telefon i adres e-mail) na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Voucher może zostać przekazany w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku bądź w wersji papierowej do odbioru osobistego lub wysłany pod wskazany adres zamieszkania.

 16. Voucher może zostać przekazany dowolnej liczbie osób, z tym zastrzeżeniem, że wykorzystać go może tylko jedna osoba i tylko jeden raz. Za przekazanie vouchera wybranej przez siebie osobie uprawniającego do skorzystania z vouchera i poinformowania jej o warunkach uczestnictwa w warsztatach określonych w niniejszym Regulaminie odpowiada osoba kupująca voucher.

 17. Wszystkie płatności odbywają się za pośrednictwem przelewu bankowego na konto: mBank S.A. nr konta: 56114020040000370276233963

 1. Uczestnik, który dokonał zapłaty za warsztat jest informowany o przyjęciu zapisu na warsztaty informacją mailową przez Organizatora o przyjęciu płatności.

 2. Organizator nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem banku.

 3. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie www.lookancook.com.pl

 4. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje:

 • zajęcia grupowe z prowadzącym

 • wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach

 • korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach

 • wydrukowane przepisy potraw przygotowywanych podczas warsztatów

 • udostepnienie fartucha kuchennego na czas zajęć

 • wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas warsztatów (ew. inne napoje ujęte w opisie danych warsztatów)

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z warsztatu przysługuje mu pełny zwrot wniesionej opłaty pod warunkiem poinformowania Organizatora maksymalnie do godziny 12:00 dnia poprzedzającego datę warsztatów.

 2. W przypadku nieobecności lub rezygnacji z udziału w warsztatach po godzinie 12:00 dnia poprzedzającego termin warsztatów Uczestnik zapłaci na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości odpowiadającej cenie wykupionych warsztatów.

 3. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie siedmiu dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.

 4. Reklamacja Klienta może być rozpatrzona w dowolnym momencie.
  a) Klient wysyła zgłoszenie drogą mailową do Studio Kulinarnego Look&Cook w Zielonej Górze na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem złożenia reklamacji, podając przyczynę zgłoszenia.
  b) Klient ma możliwość złożenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu stwierdzenia nieprawidłowości.
  c) Studio Kulinarne Look&Cook nawiązuje kontakt z Klientem w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia (mailowo lub pismem poleconym) odnośnie decyzji o rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Klient musi uzyskać informację, czy nastąpi zwrot gotówki.
  d) W momencie zamknięcia reklamacji, Klient podczas zwrotu gotówki podpisuje się czytelnie (imieniem i nazwiskiem) na egzemplarzu protokołu reklamacyjnego będącym w Studio Kulinarne Look&Cook.
  e) W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, otrzymuje on zwrot należności zawsze w tej samej wartości oraz formie płatności. Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie.
 5. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.

 6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.

 7. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.

 8. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw.

 9. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych.

 12. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.